logo

Actualitat Notícies

Esborrador IRPF: revisa, corregeix, confirma

Comença la campanya de Renda: des del 7 d'abril pots demanar l'esborrany, revisar-lo i, si tot està correcte, confirmar-lo. No t'afanyes: així evitaràs errors i podràs aprofitar al màxim les teues deduccions. Et recordem en què has de fixar-te per a assegurar-te que tot està bé.

Ja es pot confirmar l'esborrany

Comença la Campanya de Renda. Des del 7 d'abril ja pots confirmar el teu esborrany de la declaració. Però no et precipites ni et despistes: et recomanem que et prengues el teu temps i abans de confirmar l'esborrany i enviar-lo, t'assegures que està correcte, i inclou tots els ingressos, les deduccions, els canvis…

Si el confirmes i no està bé, pagaràs de més o de menys. Si t'equivoques en contra teua, malament... però si l'error t'afavoreix, pitjor encara, perquè si confirmes o pagant de menys o sol·licitant una major devolució de la qual et correspon t'exposes a una paral·lela.

En què has de fixar-te?

És imprescindible revisar tots i cadascun dels apartats de l'esborrany. D'igual manera, si Renda Web t'indica que pots traslladar dades fiscals a la teua declaració, abans de fer-ho has de comprovar que les dades són correctes.

Assegura't de si estàs o no obligat a declarar

Alguns contribuents amb determinats ingressos no estan obligats a presentar la declaració, en aqueix cas, t'interessa valorar si de totes maneres la presentes, perquè t'isca a retornar i et convinga: comprova-ho usant Renda Web o l'app.

Individual o conjunta?

Valora quin de les opcions et resulta més rendible incloent en Renda Web el número de referència o Cl@ve PIN del cònjuge (i els dels fills menors d'edat que tingueren rendes). Així podràs veure el que més et convé i actuar en conseqüència. Una vegada hages acabat, podràs veure l'opció que més et convé seleccionant en Renda Web el botó “Resum de Declaracions”.

Si tens fills menors de 25 anys que conviuen amb tu i que no obtenen rendes que superen els 8.000 euros anuals, pots aplicar mínims familiars per descendents en la declaració d'IRPF, però no podràs si aqueixos fills presenten declaració d'IRPF i declaren uns ingressos per tots els conceptes superiors a 1.800 euros. Encara que el teu fill no tinga obligació de declarar, podrà fer-ho si li ix a retornar: en esses cas, convé fer comptes i comprovar si l'import que et retornen compensa la pèrdua del mínim per descendent abans de presentar les declaracions.

Comprova les teues dades personals i familiars

Si en l'últim any s'han modificat les teues dades, si t'has casat o divorciat, t'has canviat de domicili, has tingut un fill, has tingut majors al teu càrrec… Si en 2020, tu o els familiars pels quals apliques el mínim familiar (descendents, ascendents) heu obtingut el certificat de discapacitat o vist augmentar un grau de discapacitat ja reconegut, no oblides indicar-lo per a gaudir dels avantatges fiscals que comporta.

Si t'has separat, especialment, assegura't que els béns estan ben assignats, que s'inclou la pensió compensatòria (si és el cas), etc.

Declara bé els immobles...

Revisa els ingressos que declares pels immobles que no tingues llogats. El traster i com a màxim dues places de garatge adquirits alhora que l'habitatge habitual no tributen: cerciora't que en l'esborrany apareixen vinculats a aqueix habitatge habitual, i si no és així corregeix-lo. Verifica també que els rendiments dels immobles declarats s'imputen de manera correcta, perquè a vegades el percentatge de titularitat en l'esborrany o el títol de propietat (usdefruit, plena o nua *propuedad) en les dades fiscals és incorrecte. Sol passar en cas d'herències recents, de divorcis...

Si tens immobles llogats, no oblides declarar-los. Hisenda té informació de molts lloguers, i fins i tot envia advertiments a propietaris perquè els declaren. Obté dades de les declaracions dels arrendataris, també de quan aquests sol·liciten deduccions o ajudes per als seus lloguers d'habitatge. Igualment creua dades de consums d'aigua i electricitat i examina un altre tipus de webs que es limiten a publicitar anuncis per a posar en contacte a arrendadors amb possibles arrendataris. A més, les plataformes tipus Airbnb estan obligades a comunicar a Hisenda les operacions de lloguer turístic realitzades pels arrendadors.

Si en 2020 has transmés béns (venda, donació…), cal declarar-ho. Per a calcular el guany o pèrdua de patrimoni en l'IRPF per la transmissió, has de restar del valor de transmissió el d'adquisició. No oblides tindre en compte les despeses de totes dues operacions. Oblidar-se d'aquestes despeses és un error important perquè fan que el guany subjecte a l'IRPF es reduïsca. A més, conserva els justificants de pagament per si Hisenda t'exigeix demostrar-los.

...I també les inversions

Si has venut accions. En Renda Web està l'aplicació Cartera de Valors que pretén facilitar la declaració de la venda d'accions, però només recull informació completa de les operacions realitzades a partir de l'1 de gener de 2018, tant de compres com de vendes. Però si has venut accions adquirides abans de 2018, hauràs de continuar calculant el guany, indicant el valor de compra de cadascun d'aquests títols per a poder declarar la pèrdua o guany obtingut.

Si has obtingut pèrdues. Si has obtingut pèrdues o rendiments del capital mobiliari negatius i per la seua quantia no tens obligació de declarar, pot ser que t'interesse fer-ho. Si no les declares no podràs utilitzar aqueixes pèrdues per a compensar-les amb guanys o rendiments positius en el futur. *Compruebaen *RentaWeb si presentant la declaració et toca pagar algun import. Fins i tot si t'isquera a pagar t'interessarà presentar la declaració, sempre que l'import a pagar siga inferior al 19% de la pèrdua o rendiment negatiu i pugues compensar aqueixes pèrdues en anys posteriors.

Pèrdues pendents de compensar. Si en declaracions anteriors vas incorporar en el programa *RentaWeb totes les pèrdues pendents de compensar d'exercicis anteriors no hauràs de fer res, perquè el programa compensarà de manera automàtica aquestes pèrdues amb els guanys i rendiments obtinguts enguany i calcularà els nous saldos pendents. Si no ho has fet, no oblides consignar enguany totes les pèrdues que tingues arracades d'exercicis fiscals anteriors.

Atent a les deduccions

Les despeses del treball. No oblides incloure com a despeses del treball les quotes sindicals, les quotes de col·legis professionals, quan la col·legiació siga obligatòria per a exercir el treball, fins a 500 euros anuals per declaració, i les despeses de defensa jurídica deguts a litigis de caràcter laboral, encara que no hi haja plet o procediment judicial, fins a 300 euros per declaració

Si dedueixes pel préstec del teu habitatge habitual (una cosa possible solo per a qui va comprar abans de 2013), no oblides incloure els "altres" imports deduïbles al marge del préstec hipotecari a seques que apareix en l'esborrany i les dades fiscals. Hi ha altres imports que potser has pagat en 2020 i que es beneficien de la mateixa deducció, com el pagat per les assegurances de vida i llar inclosa en les condicions del préstec hipotecari que et van obligar a contractar per a concedir-te'l.

Assegura't d'incloure les deduccions familiars. Els qui cobren rendes del treball, desocupació o pensions poden aplicar tres tipus de deduccions familiars:

  •  Per descendent o ascendent amb una discapacitat del 33% o més, fins a 1.200 euros.
  •  Per cònjuge discapacitat, fins a 1.200 euros.
  •  Per família nombrosa, 1.200 euros o 2.400 euros (segons la categoria general), més 600 euros més per cada fill que excedisca del mínim...

Aquestes deduccions pots gaudir-les a compte o incloure-les en la declaració. Comprova si compleixes els requisits per a aplicar-les i si no has demanat el cobrament anticipat, no oblides sol·licitar-les en la teua declaració.

Demana la deducció per maternitat. Si eres treballadora per compte d'altri o pròpia i estàs donada d'alta en la Seguretat Social o en una mutualitat, tens dret a deduir fins a 100 euros mensuals per cada fill menor de tres anys que done dret al mínim familiar per descendents, o per cada menor adoptat o acollit, siga com siga la seua edat. Si no has sol·licitat el cobrament anticipat, inclou-la en la teua declaració. La deducció per maternitat creix en 1.000 euros addicionals si pagues per deixar als teus fills menors de tres anys en una guarderia o centre d'educació infantil autoritzat: has d'indicar-ho en la declaració.

Aprofita les deduccions autonòmiques, que poden ser diferents en cada comunitat. Informa't de quins tens dret pel teu lloc de residència (deduccions per família nombrosa, per família monoparental, per lloguer d'habitatge, ajuda domèstica, despeses educatives, inversió en energies renovables, donatius, etc.). Les deduccions autonòmiques no estan incloses en l'esborrany, així que hauràs d'incloure-les en Renda Web si vols que te les apliquen.

Consulta la notícia original ACI

© 2021 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías